Statistics
| Branch: | Revision:

ffmpeg / tests / ref / vsynth1 / asv2 @ 42cb3863

History | View | Annotate | Download (224 Bytes)

1
dfba6eaf58e515e324c2b370bfcd9158 *./tests/data/vsynth1/asv2.avi
2
1456056 ./tests/data/vsynth1/asv2.avi
3
d451be09793cd0f35b6d91fc36e2571a *./tests/data/asv2.vsynth1.out.yuv
4
stddev:   18.82 PSNR: 22.63 bytes:  7603200/  7603200