Statistics
| Branch: | Revision:

ffmpeg / tests / ref / vsynth1 / mjpeg @ 42cb3863

History | View | Annotate | Download (227 Bytes)

1
8bbf9513b1822945539f27a6eff3c7fa *./tests/data/vsynth1/mjpeg.avi
2
1516140 ./tests/data/vsynth1/mjpeg.avi
3
c6ae81b5b896e4d05ff584311aebdb18 *./tests/data/mjpeg.vsynth1.out.yuv
4
stddev:    7.87 PSNR: 30.21 bytes:  7603200/  7603200