Statistics
| Branch: | Revision:

ffmpeg / tests / ref / vsynth2 / dv50 @ c47d3835

History | View | Annotate | Download (237 Bytes)

1 cc3e2472 Måns Rullgård
61e31c79e8949b25c849753a0785b0d7 *./tests/data/vsynth2/dv50.dv
2
14400000 ./tests/data/vsynth2/dv50.dv
3 eca478c3 Måns Rullgård
af3f2dd5ab62c1a1d98b07d4aeb6852f *./tests/data/dv50.vsynth2.out.yuv
4 cb0067ec Vitor Sessak
stddev:    0.82 PSNR: 49.82 MAXDIFF:   12 bytes:  7603200/  7603200