Statistics
| Branch: | Revision:

ffmpeg / tests / ref / vsynth2 / rv10 @ c47d3835

History | View | Annotate | Download (235 Bytes)

1 cc3e2472 Måns Rullgård
b1467b0e8d8cad730e36d1e8ab49d573 *./tests/data/vsynth2/rv10.rm
2
154310 ./tests/data/vsynth2/rv10.rm
3 eca478c3 Måns Rullgård
61213b91b359697ebcefb9e0a53ac54a *./tests/data/rv10.vsynth2.out.yuv
4 cb0067ec Vitor Sessak
stddev:    5.43 PSNR: 33.42 MAXDIFF:   77 bytes:  7603200/  7603200