Statistics
| Branch: | Revision:

ffmpeg / tests / ref / vsynth2 / dv @ c47d3835

History | View | Annotate | Download (466 Bytes)

1
bfa766f89bfeabc0ae1044f3954bed52 *./tests/data/vsynth2/dv.dv
2
7200000 ./tests/data/vsynth2/dv.dv
3
7ec62bd3350a6848364669e6e1e4b9cc *./tests/data/dv.vsynth2.out.yuv
4
stddev:    1.71 PSNR: 43.47 MAXDIFF:   33 bytes:  7603200/  7603200
5
00a9d8683ac6826af41bcf7223fb0389 *./tests/data/vsynth2/dv411.dv
6
7200000 ./tests/data/vsynth2/dv411.dv
7
7f9fa421028aabb11eaf4c6513a5a843 *./tests/data/dv.vsynth2.out.yuv
8
stddev:   10.09 PSNR: 28.05 MAXDIFF:   60 bytes:  7603200/  7603200