Statistics
| Branch: | Revision:

ffmpeg / tests / ref / vsynth1 / asv1 @ cc3e2472

History | View | Annotate | Download (224 Bytes)

1
b4ce4698764ef2328346badb7227ecbe *./tests/data/vsynth1/asv1.avi
2
1489656 ./tests/data/vsynth1/asv1.avi
3
2dfc5dfc2c1cbbc2543257cd3d2df6af *./tests/data/asv1.vsynth1.out.yuv
4
stddev:   20.00 PSNR: 22.11 bytes:  7603200/  7603200