Statistics
| Branch: | Revision:

ffmpeg / tests / ref / vsynth1 / flashsv @ cc3e2472

History | View | Annotate | Download (234 Bytes)

1
97894502b4cb57aca1105b6333f72dae *./tests/data/vsynth1/flashsv.flv
2
14681925 ./tests/data/vsynth1/flashsv.flv
3
947cb24ec45a453348ae6fe3fa278071 *./tests/data/flashsv.vsynth1.out.yuv
4
stddev:    2.85 PSNR: 39.03 bytes:  7603200/  7603200